Artikel 1. Definities
‘Veranda Brabant’: gevestigd en kantoorhoudende Ceresstraat 13, 4811 CA Breda, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78332184 de geregistreerde handelsnamen van Veranda Brabant.
‘Wederpartij’: degene die aan Veranda Brabant een opdracht verstrekt of een bestelling plaatst of met wie Veranda Brabant een overeenkomst sluit;
‘Producten of zaken’: producten of zaken zoals deze op enig moment in het product- en leveringsassortiment van Veranda Brabant zijn opgenomen;
‘Partijen’: Veranda Brabant en wederpartij gezamenlijk.

Artikel 2. Algemeen
2.1.Op alle offertes of overeenkomsten met Veranda Brabant tot het leveren van zaken en/of het diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2.Algemene voorwaarden van wederpartij worden geacht door Veranda Brabant uitdrukkelijk te zijn verworpen, onder uitdrukkelijke toepasselijkheidverklaring van de voorwaarden van Veranda Brabant, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.3.Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van kracht.
2.4.Indien Veranda Brabant niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Veranda Brabant in enigerlei mate recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes
3.1.Alle aanbiedingen en offertes van Veranda Brabant zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2.Veranda Brabant kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3.Als wederpartij aan Veranda Brabant voor het uitbrengen van een aanbieding of offerte gegevens, tekeningen, of andere documenten verstrekt, mag Veranda Brabant uitgaan van de juistheid hiervan.
3.4.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
Overeenkomsten gelden tussen partijen als gesloten vanaf de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Veranda Brabant respectievelijk de dag waarop Veranda Brabant een door wederpartij bij haar geplaatste (online/digitale) opdracht feitelijk uitvoerde. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Artikel 5. Wijzigingen in de overeenkomst
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze voorwaarden, zijn slechts van kracht, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Veranda Brabant en wederpartij zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6 lid 2 (Prijs). Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Leidt de wijziging tot een prijsaanpassing dan zal Veranda Brabant daarvan voor zover mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke termijn van uitvoering of levering worden gewijzigd.

Artikel 6. Prijzen
6.1.De door Veranda Brabant opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen.
6.2.Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer onvoorziene kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt is Veranda Brabant gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Een prijswijziging geeft wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3.Indien reeds een gedeelte van de door Veranda Brabant te leveren producten/zaken is geleverd, is het vermelde in lid 2 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Veranda Brabant nog te leveren producten/zaken.

Artikel 7. Verzending
Veranda Brabant bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8. Leveringstermijnen en uitvoering overeenkomst
8.1.De leveringstermijn wordt door Veranda Brabant bij benadering vastgesteld, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2.Overschrijding van een overeengekomen (fatale) leveringstermijn brengt Veranda Brabant niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht Veranda Brabant niet tot betaling van schadevergoeding en geeft wederpartij niet het recht tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst en/of van de uit de overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.
8.3.Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de leveringstermijn bepaalde, wordt deze termijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Veranda Brabant ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door wederpartij van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of ten gevolge van het niet verlenen van medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.4. Veranda Brabant heeft het recht bepaalde werkzaamheden voor wederpartij te laten verrichten door derden.
8.5. Veranda Brabant is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst met wederpartij door middel van deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveringen geldt elke afzonderlijke partij producten/zaken als een levering en is Veranda Brabant gerechtigd ter zake deze deelleveringen afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9. Risico en levering
9.1.Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering is Veranda Brabant gerechtigd de producten/zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.
9.2.Schade aan producten/zaken veroorzaakt door vernieling of beschadiging van verpakking is voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.
9.3. Wederpartij dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1.Veranda Brabant is gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de nakoming van haar verplichtingen uit de met wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien:
a. wederpartij de verplichtingen uit deze of voorgaande overeenkomsten niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Veranda Brabant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen of dat Veranda Brabant in haar verhaalsmogelijkheden zal worden benadeeld;
c. wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. in geval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, overlijden, onder bewind- of curatelestelling, staking of beëindiging van de bedrijfsuitoefening door wederpartij of het kennelijk voornemen daartoe, (conservatoir of executoriaal) beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd, een en ander voor zover van toepassing;
e. indien door vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van Veranda Brabant kan worden gevergd dat Veranda Brabant de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
10.2.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Veranda Brabant op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Veranda Brabant de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.3.Indien Veranda Brabant tot opschorting of (gedeeltelijke) ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
10.4.Veranda Brabant is steeds gerechtigd vergoeding van schade te vorderen, indien de ontbinding of opschorting van de overeenkomst aan wederpartij is toe te rekenen.
10.5.Indien wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met bijkomende kosten integraal aan wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Overmacht
11.1.Veranda Brabant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorziende, waarop Veranda Brabant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veranda Brabant niet in staat is haar verplichtingen na te komen
11.3.Indien en voor zover Veranda Brabant ten tijde van het intreden van de overmacht situatie haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Veranda Brabant gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 12. Betaling
12.1.Betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Veranda Brabant aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
12.2.Veranda Brabant is gerechtigd digitaal te factureren.
12.3.Het recht van wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Veranda Brabant te verreken wordt is uitgesloten.
12.4.Veranda Brabant is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden. Veranda Brabant is tevens gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Veranda Brabant is voldaan, bij gebreke waarvan al hetgeen wederpartij aan Veranda Brabant, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar is. Voorts is Veranda Brabant steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling, dan wel te factureren voor dat levering heeft plaatsgevonden.
12.5.Indien wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1.5 % per maand tot aan de dag van algehele voldoening. Is sprake van een wederpartij die kan worden aangemerkt als consument dan is deze in geval van overschrijding van de betalingstermijn de wettelijke rente voor consumenten verschuldigd.
12.6.Veranda Brabant is gerechtigd om naast de hoofdvorderingen en de rente buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet-tijdige betaling aan wederpartij in rekening te brengen.. Indien Veranda Brabant het faillissement van wederpartij aanvraagt is wederpartij naast de hoofdsom, de rente en de buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
12.7.Veranda Brabant heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
12.8.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1.Alle door Veranda Brabant in het kader van de overeenkomst geleverde producten/zaken blijven eigendom van Veranda Brabant totdat wederpartij al zijn verplichtingen uit de met Veranda Brabant gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
13.2.Door Veranda Brabant geleverde producten/zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, in eigendom worden overgedragen en/of anders ter beschikking worden gesteld. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
13.3.Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van wederpartij bevinden, behoudt Veranda Brabant zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelde, die Veranda Brabant uit welken hoofde dan ook nog tegen wederpartij mocht hebben.
13.4.Indien derde beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden van is wederpartij verplicht om Veranda Brabant daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
13.5.Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Veranda Brabant te bewaren. Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Veranda Brabant op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van wederpartij op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Veranda Brabant zulks wenst, door wederpartij aan Veranda Brabant stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Veranda Brabant op wederpartij.
13.6.Voor het geval Veranda Brabant zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Veranda Brabant en door Veranda Brabant aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Veranda Brabant zich bevinden en de zaken terug te nemen, met inbegrip van een daartoe eventueel benodigde demontage.
13.7.Na terugneming van de zaken zoals bedoeld in lid 6 wordt wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming en demontage samenhangende kosten.

Artikel 14. Garanties, onderzoeken en reclames, verjaringstermijn
14.1.De door Veranda Brabant te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
14.2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 10 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de door Veranda Brabant verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
14.3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:

a. normale slijtage;
b. het schoonmaken/reinigen/onderhouden van de glasdeuren (ESG glas) van een glazenschuifwand met Spiritus (dit is ten strengste verboden);
c. ondeskundig of oneigenlijk gebruik;
d. onjuiste opslag of onderhoud door wederpartij en/of door derden;
e. ondeugdelijke plaatsing of montage;
f. wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Veranda Brabant, wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een anders dan op de voorgeschreven wijze;
g. omstandigheden waarop Veranda Brabant geen invloed heeft, waaronder begrepen: weersomstandigheden, natuuronheil of andersoortige ramp.
14.4.Wederpartij is gehouden de geleverde zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld en/of eventueel werkzaamheden door Veranda Brabant worden uitgevoerd. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Hierbij geldt de door wederpartij of door aan wederpartij gelieerde derde getekende aflever bon als akkoord voor ontvangst, kwaliteit en kwantiteit. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Veranda Brabant te worden gemeld. Wederpartij kan geen beroep meer doen op reclamaties die niet binnen 7 dagen na levering worden gedaan. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, of in wat mag worden aangenomen als periode waarin men redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Veranda Brabant te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Veranda Brabant in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient Veranda Brabant in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
14.5.Indien wederpartij reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting ten aanzien van de geleverde zaken niet op. Wederpartij blijft ook in geval van reclamatie gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
14.6.Indien over een gebrek later wordt gereclameerd dan binnen de termijnen zoals genoemd in lid 4, vervalt elk recht op garantie.
14.7.De onder de in dit artikel vermelde garantie vallende gebreken worden door Veranda Brabant weggenomen/opgelost door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Veranda Brabant of van een door Veranda Brabant aan te wijzen derde, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van Veranda Brabant.
14.8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daarvoor ontstaan, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Wederpartij.
14.9.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Veranda Brabant en de door Veranda Brabant bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde(n), één jaar.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1.Indien Veranda Brabant aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Veranda Brabant, haar ondergeschikten of van hulppersonen die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
15.2.Veranda Brabant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Veranda Brabant is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
15.3.De aansprakelijkheid van Veranda Brabant is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval.
15.4.Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Veranda Brabant beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, exclusief omzetbelasting, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.5.Veranda Brabant is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
15.6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Veranda Brabant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Veranda Brabant toegerekend kunnen worden,
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
15.7.Veranda Brabant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade mede zoals gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.8.De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van wederpartij jegens Veranda Brabant verjaart door verloop van 1 jaar nadat wederpartij ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 16. Vrijwaring
16.1.Wederpartij vrijwaart Veranda Brabant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Veranda Brabant toerekenbaar is.
16.2.Indien Veranda Brabant uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken, dan is wederpartij gehouden Veranda Brabant zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Veranda Brabant, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Veranda Brabant en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Veranda Brabant partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
17.2.De in de vestigingsplaats van Veranda Brabant bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Veranda Brabant het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter naar keuze of met wederpartij een andere vorm van geschillenbeslechting overeen te komen.
17.3.Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Vindplaats voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78332184.